ครูไวโอลิน

"บ้านครูไวโอลิน"บริหารงานโดยทีมงาน "บ้านครูเปียโน"

คุณครูเสริมศรี ชื่นเชวง (ครูเสริม)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดนตรีโดยตรง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. ประสานมิตร (วิชาเอกไวโอลิน) มีประสบการณ์การสอนไวโอลินมากว่าสิบปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ประสานมิตร

บ้านไวโอลิน: ครูเสิรมศรี ชื่นเชวง

Trinity Awards 2015

Trinity Awards 2015

Trinity Awards 2016

Trinity Awards 2016 Trinity Awards 2016

Share on Facebook