ค่าเรียนไวโอลิน

เราคิดค่าสอนไวโอลินเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

หลักสูตร   ค่าสอน/เดือน
Early Beginner (ไวโอลินเด็กเล็ก 40 นาที)
- หลักสูตรจัดเฉพาะสำหรับนักเรียนแต่ละคน
เรียนเดี่ยว
เรียนคู่
  2,600.- บาท
2,000.- บาท
Primary (ไวโอลินขั้นต้น 55 นาที)
- Suzuki Violin Method - Book 1, 2
เรียนเดี่ยว
เรียนคู่
  2,900.- บาท
2,300.- บาท
Intermediate (ไวโอลินขั้นกลาง 55 นาที)
- Suzuki Violin Method - Book 3, 4, 5
เรียนเดี่ยว
เรียนคู่
  3,300.- บาท
2,700.- บาท
Advanced (ไวโอลินขั้นสูง 55 นาที)
- Suzuki Violin Method - Book 6 เป็นต้นไป
เรียนเดี่ยว   3,800.- บาท

  • ชำระค่าเรียนไวโอลินล่วงหน้าคราวละ 1 เดือน โดยชำระภายในวันเรียนสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน (วันที่ 22 ถึง 28 ของทุกเดือน)
  • สอนให้เดือนละ 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 55 นาที ยกเว้นคอร์สไวโอลินเด็กเล็ก ครั้งละ 40 นาที (กำหนดวัน/เวลาเรียนตายตัว ตรงกันทุกสัปดาห์)
  • หากเดือนใดมี 5 สัปดาห์ ก็จะหยุดในสัปดาห์ที่ 5
  • นักเรียนต้องชำระค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนเอง

หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้ง หรือมาสาย ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราในการสอนชดเชย หรือลดหย่อนค่าเรียนให้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากนักเรียนได้ทำการลาเรียนล่วงหน้า ก่อนถึงกำหนดการเรียนไม่น้อยกว่า 1 วัน คุณครูจะสอนชดเชยให้ แต่ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

Share on Facebook