หลักสูตรไวโอลิน

ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 6 ปี เนื้อหาของบทเรียนมาจากแบบเรียน Suzuki Violin Method เน้นให้ผู้เรียนจับ และเล่นไวโอลินอย่างถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านโน้ต การฟัง การนับจังหวะ บันไดเสียง และการอ่านโน้ตดนตรีสากล

สำหรับเด็กเล็ก จะมีการสร้างแบบเรียนของเราขึ้นมาเองโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก ก่อนจะนำเข้าสู่บทเรียนของ Suzuki ต่อไป

นอกจากบทเรียนของ Suzuki เราจะแทรกบทเรียนเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพื่มทักษะทางการปฏิบัติไวโอลินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้นักเรียนได้เรียนรู้บทเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย

นักเรียนสามารถขอสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางไวโอลิน กับ Trinity Guildhall ได้ตามความสมัครใจ โดยครูจะพิจารณาให้ว่า จะต้องสอบเกรดใด โดยนักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำระค่าหนังสือเพลงสอบ, ค่า CD เพลงสอบ รวมทั้งค่าสมัครสอบเอง

Share on Facebook